Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Truckwash Oeverlanden

Truckwash Oeverlanden hanteert standaard voorwaarden. Als consument heeft u daarmee extra zekerheid en duidelijkheid.

Algemeen
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van klanten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowasbedrijf schriftelijk bevestigd.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
  • klant: degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf.

Artikel 1
Uitleg gebruik

Klant dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

Artikel 2
Instructies

Klant dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

Artikel 3
Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden

Het voertuig van klant is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

  • het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
  • de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen mogen niet worden overschreden.
  • het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplamp-wissers; ook niet-originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.

Klant dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. Klant dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

Artikel 4
Wasresultaat

Bij een normaal vervuilde auto mag klant verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Klant kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 5
Klachten

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals klant (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient klant een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft klant recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.

Artikel 6
Schade

Het autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was-)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Klant is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat klant de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. Het autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Schades waarvoor klant meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld. Het autowasbedrijf dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te laten maken. Het autowasbedrijf honoreert geen verzoeken van klant tot vergoeding van reparaties en herstel die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf.

Artikel 7
Weigeren van klanten

Het autowasbedrijf kan een klant weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 8
Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de klant die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het wasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan het wasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de klant nakomen, de klant een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door klant bij wasbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Meppel, oktober 2007.